www.eprace.edu.pl » pozycjonowanie-stron-www » Techniki pozycjonowania – projektowanie stron przyjaznych wyszukiwarkom i katalogom » Google Page Rank (PR)

Google Page Rank (PR)

PageRank jest to wartość liczbowa wyliczana przez specjalny program, który ocenia wartość strony na podstawie liczby stron, które zawierają link do danej strony. Jest to unikalna technologia firmy Google.

Page Rank (PR) mówi jak ważna jest dana strona w Internecie. Jeśli jedna strona „linkuje” do drugiej, to tak jakby oddawała głos na tą drugą stronę. Im więcej głosów otrzyma strona, tym według Google, jest ważniejsza. Oczywiście istotne znaczenie ma „ważność” strony, która głosuje na inną stronę – im jest „ważniejsza”, tym ważniejszy głos. Page Rank obliczany jest właśnie na podstawie tych (mniej lub bardziej) ważnych głosów.

Page Rank jest jednym z głównych czynników decydujących o rankingu strony w wynikach wyszukiwania Google.

Nie wszystkie linki (głosy) są liczone, przykładowo linki z tzw. farm linków (są to strony, które powstały tylko po to, aby linkować do innych. Zawierają często setki lub tysiące linków. Takie strony są karane przez Google i umieszczane na „czarnej liście”. Nie powinno się linkować do tych stron, gdyż również my możemy zostać ukarani. Z drugiej strony nie mamy wpływu na to czy taka farma linkuje do naszej, wiec z tego powodu nasz ranking nie będzie obniżony) nie mają wpływu na Page Rank. Oczywiście „głosy” stron nieznanych przez Google (niezaindeksowanych) nie wpłyną na PR. Każda strona może tylko raz „zagłosować” na daną stronę – jeśli pojawi się więcej niż jeden link, będzie on traktowany jako jeden. Strona nie może także „głosować” na samą siebie – przeczyłoby to idei PR i pozwalało na manipulacje.

Obliczanie PR:

Gdy powstawał Page Rank, wzór dal strony „A” był następujący:

PR(A) = (1 – d) + d[PR(t1)/C(t1) + … + PR(tn)/C(tn)], gdzie:

t1 … tn – to strony linkujące da strony A

C – to liczba linków wychodzących ze strony A

d – to zmienny czynnik, zwykle przyjmował wartość 0,85

Zatem każda strona, która posiada linki wychodzące, przekazuje Page Rank stronom, do których linkuje. Przekazywana jest stała wartość (zwykle własny Page Rank razy 0,85) nie zależnie od ilości linków. Ta stała wartość dzielona jest równomiernie między wszystkie strony, do których prowadzą odnośniki. Możemy zatem stwierdzić, że link ze strony z PR = 4, która ma kilka linków, jest cenniejszy niż link ze strony z PR = 7, która ma dziesiątki lub setki linków.

Ale czy na pewno? Tego nie wiemy. PR przyjmuje wartości całkowite z przedziału <1,10>. Są to jednak tylko „etykiety” – wiedząc, że bazowo każda strona ma PR = 1, a Google ma zaindeksowanych kilka miliardów stron to istnieje ogromna liczba PR do rozdystrybuowania w sieci i strony przyjmują PR znacznie większy niż 10. Wartości PR podzielone zostały na 10 części (10 etykiet), którym zostały przypisane właściwe wartości PR. Różnice między PR = 1, PR = 2, …, PR = 10 nie muszą być jednakowe, są one najprawdopodobniej logarytmiczne. Innymi słowy istnieje osobna, pomocnicza, skala PR, która przykładowo przypisuje: PRpomocniczy = 1 to PR = 1, PRpomocniczy od 1 do 10 to PR = 2, PRpomocniczy od 10 do 100 to PR = 3 itd. Za skalą logarytmiczną (lub podobną) przemawia fakt, iż trudniej podnieść PR strony, która ma wysoki PR, niż tej z niższym.

W takim wypadku powyższa teoria nie musi być prawdziwa i link ze strony o PR = 7 może być cenniejszy, gdyż przekazywany PR może być 1000 razy większy niż w przypadku strony z PR = 4. Jakąkolwiek skala jest wykorzystywana przez Google, jednego możemy być pewni – im więcej linków do naszej strony, tym większy PR.

Możemy sprawdzić jedynie „etykiety” PR, do właściwego PR nie mamy dostępu.

Istotne jest to, iż strona „głosując” (przekazując swój PR) na inna stronę (nie wewnątrz witryny) nie traci całego własnego Page Ranku, jedynie jego niewielką część. Jednak warto się zastanowić, na których stronach zamieścić odnośniki zewnętrzne – najlepiej na tych z najmniejszym PR, wtedy najmniej stracimy. Ciekawym sposobem na to, aby nie tracić PR jest umieszczanie linków, które nie są rozpoznawalne przez Google. Na przykład linki umieszczone w formularzach lub poprzez JavaScript:

<form name=”formularz” action=”http://www.mojawitryna.pl/mojastrona.html”>
<a href=”javascript:document.myform.submit()”>Kliknij tutaj!</a>

(kod JavaScript zamieszczony powinien być w zewnętrznym pliku, do którego dostęp zablokowany jest poprzez robots.txt).

PR jest obliczany sposobem iteracyjnym dla wszystkich stron zaindeksowanych przez Google. Algorytm ciągle się zmienia i jest tajemnicą, a obliczanie Page Ranku jest dość czasochłonne (wyniki aktualizowane są około raz na kwartał) więc nie sposób przewidzieć jaki wpływ na nasz PR będą miały linki zewnętrzne.

Linki wewnętrzne:

Witryny mają też tzw. wewnętrzny Page Rank, każda strona ma PR = 1, który jest dystrybuowany poprzez linki wewnętrzne. Całkowity maksymalny PR witryny nie uwzględniając linków zewnętrznych jest równy liczbie stron (może być on mniejszy w przypadku nieodpowiedniej struktury linków). Zatem dzięki odpowiedniemu linkowaniu większy PR może być skierowany na strony, na których zależy nam najbardziej. Możemy zatem zwiększać Page Rank poprzez dodawanie do witryny nowych stron. Należy jednak uważać, aby nie dodawać stron identycznych lub bardzo podobnych do już istniejących – Google traktuje to jako spam i obniża ranking witryny.

Przykłady przekazywana PR wewnątrz witryny

(na podstawie kalkulatora wyliczającego Page Rank dostępnego na stronie:

http://www.webworkshop.net/pagerank_calculator.php)

Założenia:

Rysunek 8. Schemat stron ukazujący przekazywanie Page Ranku

Rysunek 9. Przykład 1 (wszystkie strony połączone ze sobą)

W takim przypadku każda strona posiada PR równy 1. Osiągnięty zostaje również maksymalny PR dla całej witryny (jest on równy liczbie stron, czyli 13)

Rysunek 10. Przykład 2 (PR skierowany na stronę główną)

Wszystkie strony linkują do strony głównej i na odwrót. Dodatkowo strony E, F, G linkuja do strony B, strony H, I, J do C i K, L, M do D oraz na odwrót. Uzyskujemy w ten sposób wysoki PR strony głównej, przy zachowaniu całościowego PR równego 13.

Rysunek 11. Przykład 3 (PR skierowany na stronę główną i podstrony 1-go poziomu)

Wszystkie strony linkują do strony głównej i podstron B, C, D, które linkują między sobą. Dodatkowo strona B linkuje do stron E, F, G strona C do H, I, J, strona D do K, L, M. Dzięki temu strona główna i jej podstrony B, C i D osiągają stosunkowo wysoki PR, kosztem podstron najniższego poziomu. PR dla całej witryny jest maksymalny (13).

Rysunek 12. Przykład 4 (nieprawidłowo połączone strony)

Strona A linkuje do pozostałych i na odwrót. Strony B, C, D linkują między sobą. Strony E, F, G linkują między sobą, podobnie H, I, J oraz K, L, M. Dodatkowo strona B linkuje do stron E, F, G strona C do H, I, J, strona D do K, L, M. Ponadto do strony B linkuje strona E, do strony C strona H i do strony D strona K.

Takie połączenie sprawia, iż maksymalny PR nie zostaje osiągnięty i wynosi w tym przypadku niecałe 9. Niski PR osiąga strona główna, a podstrony drugiego poziomu (B, C, D) notują bardzo niski wskaźnik. Stosunkowo wysoki PR osiągają strony K, L, M.

Powyższy przykład jest ilustracją tego jak nie należy łączyć ze sobą stron w obrębie witryny.

Rysunek 13. Przykład 5 (pozbawienie strony głównej wysokiego PR)

Strona A linkuje do pozostałych, natomiast żadna nie linkuje do niej. Dodatkowo wszystkie strony linkują do stron B, C, D, a strona B linkuje do stron E, F, G strona C do H, I, J, strona D do K, L, M. Ponadto strony E, F, G linkują między sobą, podobnie H, I, J oraz K, L, M. Maksymalny PR = 13 zostaje osiągnięty, jednak strona główna osiąga niezwykle niski PR. Strony drugiego poziomu (B, C, D) notują dość wysoki PR.

Sposoby na zwiększenie PR stron:

Link Popularity (LP)

Z Page Rank wiąże się pojęcie „link popularity”, określa ono ilość zindeksowanych stron, które posiadają linki do danej strony. LP jest miernikiem popularności strony wśród najlepszych wyszukiwarek (także polskich). Brany jest on pod uwagę podczas ustalania rankingu stron w procesie wyszukiwawczym (wyszukiwania informacji).

Aby sprawdzić LP należy wpisać do wyszukiwarki: link:http://adres-strony.pl, wpisując oczywiście odpowiedni adres. Opcja ta jest dostępna w większości wyszukiwarek.

Należy tutaj wziąć pod uwagę, iż strona z LP równym np. 20 może mieć PR wyższy niż ta z LP równym np.100. Łączy się to z przekazywaniem PR – ważniejsze są linki prowadzące ze stron o wyższym PR.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.