www.eprace.edu.pl » pozycjonowanie-stron-www » Techniki marketingowe stosowane w Internecie » Rynek reklamy Internetowej

Rynek reklamy Internetowej

Dostęp do Internetu na świecie

W roku 2005 dostępu do Internetu posiadało około 15,7 % ludzkości, czyli ponad miliard osób. Najwięcej internautów jest w Azji – ponad 364,2 milionów. W Europie liderami są państwa skandynawskie – przykładowo Szwecja i Finlandia – w tych państwach z Internetu korzysta odpowiednio 68 i 70% populacji. Oprócz wymienionych powyżej krajów w Europie najwięcej internautów pochodzi z Niemiec – 48,7 milionów. Kolejne miejsca zajmują Brytyjczycy (37,8 milionów), Włosi (28,8), Francuzi (26,2). Polacy z 10,6 milionami internautów zajmują 7 miejsce.

Tabela 1. Dostęp do Internetu na świecie

Region/Państwo Liczba internautów (mln) Procent populacji Wzrost liczby internautów (2000-2005)
Afryka 22,7 2,5% 403%
Azja 364,2 9,9% 218%
Europa 290,1 35,9% 176%
Środkowy Wschód 18,2 9,6% 454%
Ameryka Północna 225,8 68,1% 108%
Ameryka Południowa 79,0 14,3% 337%
Australia i Oceania 17,6 52,9% 132%
Świat 1018,0 15,7% 182%
Węgry 3,0 30,3% 326%
Czechy 4,8 47,0% 380%
Słowacja 2,2 42,3% 250%
Polska 10,6 27,8% 278%
Irlandia 2 50,7% 162%
Finlandia 3,2 62,5% 70%
Szwecja 6,8 74,9% 68%
Holandia 10,8 65,9% 177%
Hiszpania 17,1 38,7% 218%
Francja 26,2 43,0% 208%
Włochy 28,8 48,8% 118%
Wlk. Brytania 37,8 62,9% 145%
Niemcy 48,7 59,0% 103%
Unia Europejska 230,0 49,8% 147%

Źródło: Internet World Stats

Analiza powyższych danych pokazuje, iż liczba internautów systematycznie rośnie. Na świecie w latach 2000 – 2005 liczba ta wzrosła o około 182%. Nic nie zapowiada, alby ta tendencja miała ulec zmianie. Prognozy dla Polski są optymistyczne – w drugiej dekadzie liczba internautów powinna przekroczyć 50% mieszkańców kraju.

Na szczególną uwagę zasługuje znaczny wzrost użytkowników Internetu w krajach rozwijających się takich jak Polska, Węgry, Czechy czy Słowacja.

Mimo przygaśnięcia bumu Internetowego, który miał miejsce w drugiej połowie lat 90-tych w Stanach Zjednoczonych i który odbił się szerokim echem w Europie, Internet i usługi z nim związane rozwijają się w znakomitym tempie. Przykładem może być tu chociażby duża liczba sklepów internetowych, portali czy wortali, które powstały w ostatnich latach.

Wzrost liczby internautów sprzyja rozwojowi rynku reklamy internetowej – reklamodawcy będą w stanie dotrzeć do większej ilości osób.

Dostęp do Internetu w Polsce

Na wstępie krótkiej analizy rynku reklamy internetowej warto przedstawić, jakie są możliwości dotarcia do użytkowników. Obecnie (dane za rok 2005) odsetek Polaków korzystających z Internetu wynosi około 28%. Odsetek ten systematycznie rośnie, jednak dynamika przyrostu nowych użytkowników nieznacznie spadła w ostatnich latach. Jest to spowodowane znacznym nasyceniem rynku usług internetowych w dużych miastach. W miastach powyżej 500000 mieszkańców dostęp do Internetu posiada 38,5 % mieszkańców, podobnie w miastach powyżej 200000 – odsetek wynosi 34,9% (dane: Megapanel PBI/Gemius)

Rysunek 1. Odsetek Polaków z dostępem do Internetu

Źródło: SMG/KRC Net Track

Prognoza Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU) zakłada, iż uzyskanie dostępu do Internetu przez 50% Polaków będzie możliwe najwcześniej w roku 2010. Jednak spadająca dynamika dostępu sprawia, że ta prognoza może nie być możliwa do zrealizowania. Prognoza została sporządzona w 2003 roku i zakładała na rok 2005 współczynnik dostępu do Internetu na poziomie 30% (faktyczne dane to 28%).

Rysunek 2. Prognoza – odsetek osób mających dostęp do Internetu w Polsce

Źródło: ITU

Wydatki na reklamę online w Polsce

Rynek reklamy internetowej w Polsce rozwija się niezwykłe dynamicznie – dynamika w roku 2004 wyniosła aż 74%. W roku 2005 co prawda spadła ona do poziomu 58,2%, lecz jest to również znakomity wynik, gdyż wydatki na reklamę wyniosły 140 milionów złotych. IAB (Interactive Advertising Bureau) szacuje, iż przez kolejne 2 lata dynamika utrzyma się na poziomie z 2005 roku, a wydatki na reklamę osiągną poziom blisko 300 milionów złotych w roku 2007.

Rysunek 3. Wydatki gotówkowe na reklamę internetową w mln złotych (bez barterów)

Źródło: IAB Polska (* – dane szacowane)

Internet jest obecnie najszybciej rozwijającym się medium reklamowym. W roku 2005 tylko Outdoor oraz Internet rozwijały się szybciej niż średnia rynku, która wyniosła 13,5%. Szacunki IAB Polska mówią, że w ciągu najbliższych 3 lat wydatki na reklamę online mogą osiągnąć poziom 7%.

Tabela 2. Dynamika wzrostu wydatków na reklamę


2003 2004 2005 Zmiana 04/05
Telewizja 51,3% 49,9% 49,2% – 0,7
Magazyny 18,0% 16,2% 15,7% – 0,5
Dzienniki 13,5% 14,6% 14.4% – 0,2
Outdoor 8,2% 8,5% 9,4% + 0,9
Radio 6,6% 7,8% 7,6% – 0,2
Inernet 1,3% 2,0% 2,7% + 0,7
Kino 0,9% 1,0% 1,0% 0,0

Źródło: Starlink

W 2005 roku wszyscy główni udziałowcy rynku reklamowego w Polsce zanotowali wzrost dynamiki przychodów. Reklama internetowa pozostawiła inne media daleko w tyle – jej dynamika wyniosła blisko 60%, kolejne miejsce zajął Outdoor (reklama zewnętrzna) z dynamiką nieznacznie powyżej 26,1%.

Rysunek 4. Dynamika wzrostu rynku reklamowego

Źródło: Starlink

Na podstawie powyższych danych możemy prognozować dalszy dynamiczny wzrost reklamy online. Doświadczenia innych krajów europejskich pokazują, iż dynamika ta może osłabnąć dopiero po osiągnięciu poziomu 5% udziału w wydatkach na reklamę ogółem.

Wydatki na reklamę online na świecie

Światowe wydatki na reklamę internetową wynoszą obecnie około 4,6% wydatków reklamowych. Jest to kolejny argument potwierdzający tezę wzrostu wydatków na tą formę reklamy w Polsce.

Rysunek 5. Wydatki na reklamę online na świecie – udział w wydatkach na media w 2005 r.

Źródło: Zenith Optimedia

W roku 2008 wydatki na reklamę internetową mogą wzrosnąć ponad dwukrotnie w porównaniu do roku 2004 i wynieść blisko 30 miliardów dolarów.

Tabela 3. Światowe wydatki na reklamę według klas mediów w latach 2004 – 2008 (w mln USD)


2004 2005 2006* 2007* 2008*
Telewizja 141 510 146 827 155 659 164 768 176 069
Dzienniki 113 729 118 107 122 559 127 058 131 724
Magazyny 52 227 52 739 55 069 57 802 60 569
Radio 32 714 33 631 34 941 36 422 38 134
Outdoor 21 892 23 231 24 916 26 948 29 289
Internet 14 093 18 147 22 433 26 406 29 902
Kino 1 517 1 656 1 794 1 934 2 094

Źródło: Zenith Optimedia (* – prognoza)

Reklamodawcy w Polsce

W roku 2005 największy udział w reklamie online utrzymała branża finansowa, nieznaczny spadek zanotowała branża telekomunikacyjna. Wzrost w branży finansowej związany jest głównie z rozwojem e-commerce i usług finansowych w sieci. Wzrost w branży transportowej związany był kampaniami reklamowymi tanich linii lotniczych. W znacznym stopniu wzrosły wydatki w branży FMCG (Fast Moving Consumer Goods – Dóbr szybko zbywalnych), najwięksi reklamodawcy jak np. P&G czy Unilever znacznie rozbudowali swoje kampanie reklamowe w ciągu ostatnich lat.

Wzrost wydatków reklamowych w Internecie spowodowany w dużej mierze wzrostem liczby reklamodawców. Liczba firm reklamujących się w Internecie w roku 2005 wzrosła aż o 77%. Na ten wzrost składają się głównie małe i średnie przedsiębiorstwa.

IAB szacuje, że wydatki na reklamę znacznie wzrosną w sektorach spożywczym oraz usług turystycznych.

Tabela 4. Wiodące branże reklamowe w polskim Internecie


2003 2004 2005
Finanse 28% 27% 26%
FMCG 5% 15% 19%
Telekomunikacja 29% 20% 19%
Transport 14% 12% 18%
Technologia 8% 6% 5%
Pozostałe 16% 20% 13%

Źródło: IAB Polska

Opinie o korzyściach wynikających z inwestowania w reklamę online

(Źródło: eMarketer.com, AAF, n=121; klienci=22; agencje=48; media=23; badacze=28)

Głównymi korzyściami działań marketingowych w Internecie są:

Cechą charakterystyczną reklamy internetowej jest możliwość stosunkowo precyzyjnego dotarcia do grupy docelowej, dlatego jest ona znacznie lepiej odbierana niż jakakolwiek inna forma reklamy.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.